Pri ošetrovaní stromov využívame rôzne typy rezov. Každý typ rezu sa snažíme vykonať s maximálnou starostlivosťou a so snahou čo najmenšieho zásahu do živého dreva.

ZAKLADAJÚCE REZY

Založenie koruny stromu – tento rez sa využíva pri výsadbe, ak nebola v škôlke kvalitne vypestovaná koruna. Ide o citlivý a veľmi dôležitý rez, ktorým výrazne ovplyvňujeme budúci rast a vývoj stromu

Výchovný rez – rez sa využíva pri mladých stromoch v prvých rokoch po vysadení. Cieľom je dosiahnuť charakteristický tvar pre daný druh a prispôsobiť jeho veľkosť funkčným požiadavkám stanovišťa. viac info

UDRŽOVACIE REZY

Zdravotný rez – v súčasnosti najbežnejší a najpoužívanejší typ udržiavacieho rezu. Cieľom je zabezpečenie dlhodobej funkčnosti stromu, pri udržaní čo najlepšieho zdravotného stavu, vitality a prevádzkovej bezpečnosti. viac info

Bezpečnostný rez – tento rez je účelovo zameraný na splnenie požiadaviek na prevádzkovú bezpečnosť stromu. Je lacnejší a vykonávame ho pri stromoch, kde nie je efektívne investovať do nákladnejšieho zdravotného rezu. viac info

Presvetľovací rez – cieľom rezu je presvetliť korunu, umožniť lepší prienik svetla do koruny, pomáha lepšej priechodnosti vzduchu cez korunu a znižuje tak veternú záťaž, ktorá je na ňu vyvíjaná.

Redukčný rez – cieľom je celková alebo jednostranná redukcia koruny. Využíva sa pri stromoch v blízkosti budov, elektrického vedenia alebo iných prekážok. viac info

Symetrizačný rez – je obdobou redukčného rezu, neodstraňujú sa však konáre smerom k prekážke, ale tie, ktoré vychyľujú strom z jeho ťažiska. Využíva sa pri stromoch dlhodobo jednostranne zatienených, alebo pri stromoch výrazne naklonených s možnosťou vyvrátenia.

ŠPECIÁLNE REZY

Rez na hlavu – sa využíva pri vysokých stromoch dávno vysadených do ulíc, v ktorých svojou veľkosťou ohrozujú bezpečnosť majetku a ľudí a zároveň nie je možné ich odstránenie a následné vysadenie vhodnejších druhov. viac info

Rez zosadením – špeciálny rez využívaný pri drevinách s výraznou kmeňovou a korunovou obnovou, predovšetkým pri topoľoch a vŕbach. Zásahom je ponechané iba torzo, z ktorého vyrastajú výmladky. Je zameraný prevažne na bezpečnosť.

Obvodová redukcia – moderná metóda orezania stromu, pri ktorej sa skrátením koncových častí konárov po celom obvode výrazne posunieme ťažisko stromu smerom k hlavnému kmeňu. Cieľom je zachovať prirodzený tvar a pritom výrazne znížiť riziko zlomenia konárov.